VEDTÆGTER FOR SPECIALKLUBBER UNDER

Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl.

§ 1. Klubbens navn er Brahma-klubben, Danmark

§ 2. Brahma-klubbens formål er at samle alle opdrættere af Brahma og arbejde for yderligere udvikling af racen i dværg og stor, samt udveksle erfaringer specialklubbens medlemmer imellem, samt samarbejde medlemmerne i mellem med dyr og rugeæg.

§ 3. Brahma-klubbens medlemmer.

1). Enhver kan optages som medlem. Aktive medlemmer i Brahma-klubbens skal samtidig være gyldigt medlem i Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl. Passive medlemmer kan optages, men er ikke valgbare og har ikke stemmeret i klubanliggender.
2). Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Indmeldelse modtages af alle i bestyrelsen.
3). Udelukkelse af et medlem kan kun ske ved bestyrelsens enstemmige beslutning, dog kan vedkommende indanke sagen for Brahma-klubbens næste ordinære generalforsamling for endelig afgørelse.

§ 4. Brahma-klubbens bestyrelse.

1). Brahma-klubben ledes af en bestyrelse, der består af 3 -5 eller 7 aktive medlemmer. Valgene gælder for 2 år af gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår skiftevis hvert år og efter tur.
2). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
3), Der vælges endvidere hvert år 2 revisorer, samt 2 bestyrelsessuppleanter og en revisorsuppleant.
4). Formanden sammenkalder til møde i specialklubbestyrelsen ved skriftlig henvendelse og med mindst 8 dages varsel. Der afholdes møde så ofte det findes fornødent, eller når over halvdelen af bestyrelsen skriftlig fremsender ønske derom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er mødt. Formanden leder forhandlingerne og varetager specialklubbens almindelige interesser. I formandens fravær træder næstformanden i funktion som formand.
5). Sekretæren fører forhandlingsprotokol over beslutninger på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

§ 5.Økonomi, regnskab og revision

1). Brahma-klubbens regnskabsår går fra d. 01/12- 30/11..
2). Brahma-klubbens kasserer fører regnskabet og medlemsregister samt aflægger årsregnskabet på den ordinære generalforsamling. Regnskabet afsluttes og revideres inden generalforsamlingen. Antegninger fra revisorerne skal omgående meddeles formanden, der derefter snarest forelægger dette for den øvrige bestyrelse.

§ 6. Generalforsamling

1). Brahma-klubben afholder en årlig ordinær generalforsamling i forbindelse med afholdelse af hønsedag eller Landsudstilling. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel i medlemsbladet RACEFJERKRÆ, ved annoncering på klubbens hjemmesiden, eller ved skriftlig henvendelse til evt. passive medlemmer.
2). Dagsorden for klubbens ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Det reviderede regnskab fremlægges.
4. Indkomne forslag (forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være fremsendt senest 8 dage før til formanden).
7.  Valg til bestyrelse. Valg af 2 bestyrelsessuppl., 2 revisorer og 1 revisorsuppl.
6.  Eventuelt.

3). Generalforsamlingen kan, når den er lovlig indvarslet, træffe beslutninger i alle klubbens forhold. Ændring af klubbens vedtægter kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling og da kun med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers flertal.
4). Formanden kan indvarsle til ekstraordinær generalforsamling, og er pligtig dertil, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne anmoder derom, skriftligt med angivelse af dagsorden. Anmodningen afleveres til formanden. Generalforsamlingen skal afholdes inden 1 mdr. efter at anmodningen er fremsat.
5). Kun aktive medlemmer er valgbare og har stemmeret jfr. § 3. (ungdomsmedlemmer undtagen).
6). Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning eller skriftligt, når mindst 1 af de mødte stemmeberettigede ønsker det.

§ 7. Tegningsregler og hæftelse

1). Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
2). Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 8 Opløsning

1). Brahma-klubbens opløsning kan kun finde sted på en særlig i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling og når det skriftligt er meddelt medlemmerne dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.
2). Mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for opløsning af klubben.
3). Brahma-klubbens midler deponeres ved D.F.f.R for evt. senere at komme en genopstartet specialklub til nytte.

Således vedtaget på Brahma-klubbens ordinære generalforsamling d. 12/01 2013

 Peter Jauert                        Susanne Riis                     Hans Peter Ingvartsen

 Kevin Byskov                       Lene Ingvartsen